PRIVACY

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Open Industry Day

Inleiding

Open Industry Day (hierna "wij", "ons" of "onze organisatie") hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we uw gegevens beschermen in het kader van de Open Industry Day. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische privacywetgeving.

Wie zijn wij?

KMO-zone Bosduin vzw
Vermeirenplein 14
2920 Kalmthout

BE0713540413

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze systemen zijn beveiligd volgens de gangbare beveiligingsnormen.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en  voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, GSM nummer en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bosduin.be

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Contact

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

Contacteer ons daarvoor op privacy@bosduin.be

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het evenement worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal


FacebookInstagram